UPIP Žepče

UPIP Žepče

ponedjeljak, 02 Juli 2018 09:12

U periodu 26-28.06.2018. učešće na dvodnevnom treningu u Kecskemetu (Mađarska) s ciljem kreiranja “Novog modela upravljanja” koji sadrži prijedloge i preporuke za uvođenje dualnog sistema obrazovanja u visokom školskim institucijama, uzeli su predstavnici Udruženja LiNK Mostar, Udruženja Nezavisni biro za razvoj Gradačac/Modriča, Naša Perspektiva Sarajevo, te Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče.
Trening je održan u okviru EDU-LAB projekta koji financira Evropska Unija, a implementiraju 22 partnera iz 11 zemalja u Dunavskom području. Cilj projekta je na održiv način povezati obrazovanje sa zapošljavanjem.

petak, 22 Juni 2018 07:01

Nakon završenog programa stručnog osposobljavanja korisnika projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“, koji je obuhvatao oblasti: Osnova podučavanja naučnika; Zaštita na radu; Melioracija u poljoprivredi; Knjigovodstvo u poljoprivredi; Tržište;

Dana 21.06.2018. u prostorijama centra za obrazovanje odraslih upriličeno je polaganje završnog ispita. Korisnici projekta su uspješno izvršili svoj zadatak i stekli zvanje „Voditelj obiteljskog/porodičnog gazdinstva“. Nakon što se administrativne procedure provedu, korisnicima projekta će zvanično biti dodijeljeni certifikati o završenoj obuci i stjecanju navedenog zvanja.

Projekt „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ implementiraju u partnerstvu: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Razvojna agencija Zavidovići, Općina Zavidovići, Služba za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići, Privredna/Gospodarska komora FBiH, P.U. Centar za edukaciju odraslih Gračanica, UPP „Agro-Dolina“ Zavidovići, OPZ „Agrofarm“ Žepče i Frutti-Funghi“ d.o.o. Projekt financira EU kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“.

ponedjeljak, 28 Maj 2018 10:34

U Sarajevu je 24.05.2018. održan stručni skup na temu “Registracija poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine - stanje i prijedlozi za poboljšanje”. Stručni skup su organizirala udruženja “Nezavisni biro za razvoj” (NBR) Gradačac i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, u sklopu aktivnosti Programa održivosti razvoja civilnog društva u BIH (CSSP) kojeg podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).
Tijekom diskusije istaknuto je da Federacija BIH znatno kasni u procesu reforme registracije biznisa i da je potrebno izvršiti dodatni pritisak na Parlamente i nadležna ministarstva da ubrzaju reforme. Vlada FBiH se reformskom agendom obavezala da će do jula 2018. godine uspostaviti jednošalterski sistem registracije poslovnih subjekata (One stop shop), slično kao u Republici Srpskoj. Uspostava jednošalterskog sistema registracije podrazumijeva izmjenu i dopunu niza Zakona i pod-zakonskih akata, između ostalog Zakona o privrednim društvima.
Vlada FBiH je formirala Radnu grupu za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja, kao i Radnu grupu za izradu teksta Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Na ovaj način su stvorene i bolje pretpostavke za unaprijeđenje zakona kojima se reguliraju izmjene i dopune Zakona o registraciji i Zakona o privrednim društvima”, rečeno je na skupu.
Udruženja NBR Gradačac i LINK Mostar su, zajedno sa Mrežom za ekonomski razvoj BiH “LEDnet”, u prethodnom periodu uputile inicijativu sa prijedlozima za izmjenu i dopunu Zakona o privrednim društvima, koja je razmatrana na sastanku Radne grupe, kako bi se isti uvrstili u Nacrt zakona o privrednim društvima. Na ovaj način inicirane su izmjene određenih zakonskih odredbi, čijim bi se usvajanjem uspostavila veća pravna sigurnost za poslovanje privrednih subjekata. Izmjene zakona odnose se na omogućavanja privrednim subjektima da u razdoblju kada nemaju poslovne aktivnosti, mogu prekinuti poslovanje i kada se steknu uvjeti da isto nastavi jednostavnim podnošenjem prijave o ponovnom početku rada nadležnim organima, što bi značajno smanjio broj blokiranih računa firmi kao i likvidaciju društva.
Također, ukoliko se uvaži inicijativa utvrđivanjem raspona prekršajnih kazni prema težini prekršaja, privrednici će imati veću pravnu sigurnost u situacijama kada prekrše Zakon, kao i da se harmonizira neujednačena praksa sudova u izricanju visine kazne za privredne prekršaje. Novim prijedlozima zakonskih propisa traži se da se izmjena adrese ne upisuje u sudski registar, čime bi se utjecalo na smanjenje troškova poslovanja, imajući u vidu notarske naknade za obradu akata i visine sudskih kazni.
Na događaju je ujedno i predstavljena kampanja za izmjenu Zakona o privrednim društvima, praksa i iskustvo privrednih subjekata u procesu registracije, te razmatran tekst Nacrta Zakona o privrednim društvima FBiH.
Na stručnom skupu su sudjelovali predstavnici nadležnih ministarstava, općinskih uprava, predstavnika malih i srednjih poduzeća, udruženja privrednika, te organizacija koje se bave lokalnim ekonomskim razvojem u BiH.

ponedjeljak, 28 Maj 2018 10:24

U organizaciji Grupacije Naša perspektiva i Globalne razvojne mreže bh. dijaspore, u Sarajevu 24.05.2018. u hotelu Europa održan je stručni skup na temu “Prava bh. dijaspore u BiH” putem kojeg su predstavljeni rezultati nedavno sprovedene Studije o pravima bh. dijaspore, kao i prezentirana dva vodiča za bh. dijasporu.
Kada isključivo posmatramo naše zakonodavstvo, možemo reći da bh. dijaspora, kao i ostali građani BiH, uživaju sva moguća prava u BiH. Međutim, u praksi neinformiranost i komplicirane procedure onemogućavaju članovima bh. dijaspore efikasno korištenje prava u BiH. Bh. dijaspora, kao posebna, mnogobrojna i specifična skupina bh. društva, koja daje ogroman doprinos razvoju, zaslužuje bolje tretiranje kroz primjenu posebnih mehanizama koji će olakšati ostvarivanje njihovih prava u BiH, istakao je Armin Alijagić ispred Grupacije Naša perspektiva.
Na skupu su učestvovali predstavnici nadležnih vladinih institucija, predstavnici međunarodnih organizacija, razvojnih agencija, OCD-a, NVO-a, i medija.
Skup je organiziran u sklopu MATRA projekta “Jačanje uloge bh. dijaspore u kreiranju politika u Bosni i Hercegovini“, koji financira Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH.

četvrtak, 03 Maj 2018 10:17

U okviru projekta "Zeleno zapošljavanje", 28.04.2018. u prostorijama Razvojne agencije Zavidovići, održana je druga od četiri edukativne radionice na temu: „Uzgoj i prerada ljekovitog i aromatičnog bilja“. Učesnicima radionice su prezentirani fizički i tehnički zahtjevi u pripremnom procesu destiliranja, te sam proces organiziranja i provođenja aktivnosti prilikom destiliranja ljekovitog i aromatičnog bilja. Projektom je planirano održavanje još dvije edukativne radionice na navedenu temu. Na preostalim radionicama, učesnici će steći znanja na slijedeće teme: Sušenje ljekovitog i aromatičnog bilja; Osnove sakupljanja ljekovitog i aromatičnog bilja iz prirode;
Edukativne radionice su organizirane u okviru projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“, kojeg u  partnerstvu implementiraju: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Razvojna agencija Zavidovići, Općina Zavidovići, Služba za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići, Privredna/Gospodarska komora FBiH, P.U. Centar za edukaciju odraslih Gračanica, UPP „Agro-Dolina“ Zavidovići, OPZ „Agrofarm“ Žepče i Frutti-Funghi“ d.o.o. Projekt „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ financira EU kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“.

ponedjeljak, 02 April 2018 13:04

Dana 02.04.2018. u prostorijama Razvojne agencije Zavidovići održana je edukativna radionica na temu: „Uzgoj i prerada ljekovitog i aromatičnog bilja“. Edukativna radionica je organizirana  za korisnike projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“, a također i za sve druge zainteresirane poljoprivredne proizvođače koji se bave uzgojem i preradom ljekovitog i aromatičnog bilja. Prisutnima su predstavljeni zahtjevi, prinicipi, metode i tehnologija plantažnog uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja, sa posebnim osvrtom na Matičnjak (Melissa Officinalis). Planirano je održavanje ukupno četiri edukativne radionice na navedenu temu. Na preostalim radionicama, učesnici će steći znanja na slijedeće teme: Destilacija ljekovitog i aromatičnog bilja; Sušenje ljekovitog i aromatičnog bilja; Osnove sakupljanja ljekovitog i aromatičnog bilja iz prirode;
Edukativne radionice su organizirane u okviru projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“, kojeg u  partnerstvu implementiraju: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Razvojna agencija Zavidovići, Općina Zavidovići, Služba za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići, Privredna/Gospodarska komora FBiH, P.U. Centar za edukaciju odraslih Gračanica, UPP „Agro-Dolina“ Zavidovići, OPZ „Agrofarm“ Žepče i Frutti-Funghi“ d.o.o.
Projekt „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ financira EU kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“.

srijeda, 21 Mart 2018 06:50

U prostorijama Razvojne agencije Zavidovići, 20.03.2018. i 22.03.2018. održane su dvije edukativna radionica na temu: „Uzgoj i prerada jagodičastog voća“. Edukativne radionice su organizirane za korisnike projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“, a također i za sve druge zainteresirane poljoprivredne proizvođače koji se bave uzgojem i preradom jagodičastog voća. Predavač, Dževad Lavić -  magistar poljoprivrede, prisutnima je predstavio tehnologije uzgoja maline bazirano na principima organske proizvodnje (sadnja, gnojidba, zaštita, berba, orezivanje, skladištenje); sušenje i druge načine obrade jagodičastog voća; mogućnosti proizvodnje proizvoda sa dodanom vrijednošću; te osnove sakupljanja jagodičastog voća iz prirode.
Edukativne radionice su organizirane u okviru projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“, kojeg u  partnerstvu implementiraju: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Razvojna agencija Zavidovići, Općina Zavidovići, Služba za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići, Privredna/Gospodarska komora FBiH, P.U. Centar za edukaciju odraslih Gračanica, UPP „Agro-Dolina“ Zavidovići, OPZ „Agrofarm“ Žepče i Frutti-Funghi“ d.o.o.
Projekt „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ financira EU kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“.

utorak, 06 Mart 2018 08:37

U ponedjeljak 05.03.2018. u prostorijama Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče održan je  sastanak tima za implementaciju projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ sa pomoćnicom ministra rada i zapošljavanja Crne Gore i suradnicima, te predstavnikom ILO ureda u BiH. Svrha sastanka je prezentiranje projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“, kao primjera dobre prakse. Tijekom razgovora, prisutnima je predstavljen i jedan od glavnih ciljeva projekta, a to je transformacija 20 mješovitih obiteljskih gazdinstava u registrirane obrte, primjenom metoda mješovite poljoprivredne proizvodnje. U nastavku predstavljeni su načini i metode pružanja podrške svim korisnicima projekta, te pojam mašinskog prstena i načini organiziranja i korištenja (oprema za obradu - preradu i doradu, odnosno proizvodnja finalnog proizvoda s dodanom vrijednošću). U razgovoru je istaknuto i obrazovanje korisnika projekta - certificirana obuka za stjecanje zvanja „Voditelj obiteljskog/porodičnog gazdinstva“, kao jednog od bitnih čimbenika za uspješno vođenje obrta/gazdinstva. Istaknuta je također i važnost suradnje među projektnim partnerima, kao jedan od osnovnih preduvjeta za uspješno implementiranje projekta i daljnji razvoj lokalne zajednice.
Tijekom diskusije najveća pozornost je bila usmjerena na održivost obrta nakon implementacije projekta, pri čemu je prisutnima prezentiran model i način uvezivanja novoosnovanih obrta u postojeće lance vrijednosti (ljekovito i aromatični bilje; jagodičasto voće).
Projekt „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ implementiraju u partnerstvu: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Razvojna agencija Zavidovići, Općina Zavidovići, Služba za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići, Privredna/Gospodarska komora FBiH, P.U. Centar za edukaciju odraslih Gračanica, UPP „Agro-Dolina“ Zavidovići, OPZ „Agrofarm“ Žepče i Frutti-Funghi“ d.o.o.
Projekt „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ financira EU kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“.

ponedjeljak, 19 Februar 2018 08:13

Dana 16.02.2018. u prostorijama UPIP-a Žepče održan je stručni skup na temu: „Uspostava i rad klastera ljekovitog i aromatičnog bilja“, na kojemu su prisustvovali članice AgroMAP mreže - predstavnici MSP-a, udruženja i zadruga, PKFBiH, Federalnog agromediteranskog zavoda, te predstavnici medija. Stručni skup je nastavak dosadašnjih aktivnosti rada AgroMAP mreže, čije su članice skupa sa UPIP-om Žepče kao koordinatorom rada i administrativno-tehničkom podrškom, odlučili da uspostave Klaster ljekovitog i aromatičnog bilja - kao viši stupanj organiziranja. U okviru stručnog skupa, prof. dr. Vjekoslav Domljan, je prisutnima prezentirao principe i metode uspostave i rada klastera. Na stručnom skupu je  zaključeno da se urade sve potrebne aktivnosti (administrativno-tehničke), koje će rezultirati uspostavom klastera.
Stručni skup je organiziran u okviru projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“, kojeg u  partnerstvu implementiraju: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Razvojna agencija Zavidovići, Općina Zavidovići, Služba za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići, Privredna/Gospodarska komora FBiH, P.U. Centar za edukaciju odraslih Gračanica, UPP „Agro-Dolina“ Zavidovići, OPZ „Agrofarm“ Žepče i Frutti-Funghi“ d.o.o.
Projekt „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ financira EU kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“.

ponedjeljak, 05 Februar 2018 15:17

Program stručnog osposobljavanja korisnika projekta će se provesti u periodu Februar - Mart 2018. godine i obuhvatat će slijedeće oblasti:
- Osnova podučavanja naučnika;
- Zaštita na radu;
- Melioracija u poljoprivredi;
- Knjigovodstvo u poljoprivredi;
- Tržište;

Nakon završetka programa osposobljavanja, najmanje 20 korisnika projekta će polagati završni ispit, nakon čega će im biti dodijeljeni certifikati o uspješno završenoj obuci za „Voditelja obiteljskog/porodičnog gazdinstva“.

Projekt „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ implementiraju u partnerstvu: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Razvojna agencija Zavidovići, Općina Zavidovići, Služba za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići, Privredna/Gospodarska komora FBiH, P.U. Centar za edukaciju odraslih Gračanica, UPP „Agro-Dolina“ Zavidovići, OPZ „Agrofarm“ Žepče i Frutti-Funghi“ d.o.o. Projekt financira EU kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/upipzepce/public_html/templates/fw_mazaya/html/com_k2/default/user.php on line 292
Stranica 1 od 20

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo