Implementirani projekti

  • Objavljeno u Tekstovi
  • Čitano 6541 puta

U periodu od 2001-2015.godine, UPIP Žepče je realizirala brojne projekte, uz podršku domaćih i stranih donatora.

"Žene liderice u agrobiznisu"

Fokus projekta - osnaživanje uloge žene u agrobiznisu i osiguranje stvaranja i razvoja poduzetničke ideje žene, s ciljem razvoja i ekonomskog, te socijalnog napretka žene u BiH. Projekt financirala Amasada SAD-a u BiH, a sufinancirala i implementira UPIP Žepče. Ishodi nastali realizacijom projekta su: 62 korisnice teoretski osposobljenje za ekonomsko jačanje vlastitih poslovnih aktivnosti u sektoru agrobiznisa; Implementacijom projektnih aktivnosti za 10 korisnica projekta obezbjeđeni su mehanizmi i alati za pokretanje poslovnih aktivnost u prizvodnji gotovih proizvoda; Kod navedenih korisnica povećani su prihodi promocijom i prodajom gotovih  proizvoda.

ECO FOOD TURA

Donator: EU IPA program prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina

Projekt je bio usmjeren na razvoj i jačanje eko prihvatljive ekonomije i porast socijalne kohezije u prekograničnom području kroz implementaciju zajedničkih aktivnosti, suradnju i umrežavanje.

Projekt je implementirala UPIP Žepče u partnerstvu

Implementacija projekta je trajala dvije godine.

..................................................................................................................................................

Tradicionalne poduzetnice

Projekt je usmjeren na ekonomsko osnaživanje žena kroz pokretanje poslovnih aktivnosti u sektoru agrobiznisa. Pokretanje poslovnih aktivnosti u  ruralnim područjima za žene koje su tradicionalno vezane za kućanstvo omogućit će pribavljanje prihoda za njihova domaćinstva.

Donator: Američka ambasada u Sarajevu

Korisnici projekta: 70 žena/korisnica starosne dobi od 25-50 godina.

Projekt implementira: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče.

Trajanje projekta 12 mjeseci.

..................................................................................................................................................


Tehnologija Minijaturizacija: sinergije istraživanja i inovacija za poboljšanje ekonomskog razvoja područja Adriatika (IPATECH)

Generalni cilj projekta je jačanje istraživanja i sposobnosti inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, kako bi se pridonijelo konkurentnosti i jačanju razvoja područja Adriatika, kroz gospodarsku, socijalnu i institucionalnu suradnju.

Projekt će sufinancirati Europska unija (IPA – instrument za pred-pristupnu pomoć), u okviru drugog poziva IPA CBC ADRIATIC programa prekogranične suradnje. Projekt će se implementirati u partnerstvu na principu podjeljenog upravljanja.

Partneri na projektu su: Agricultural Research Council (Italija); Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (BiH); Rural Development Association (Italija); Hrvatska gospodarska komora (Split – Hrvatska); Albanian Development Fund (Albanija); AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska); EC business innovation center of Epirus (Grčka); AULEDA- Local Economical Development Agency (Albanija) i University of Teramo-department of food science (Italija).

..................................................................................................................................................

"Izgradnja infrastrukture i pokretanje poslovnih aktivnosti"

Projekt je nastao iz potrebe osiguranja povoljnih uvjeta za život u ruralnim dijelovima općine Zavidovići. Oko 1500 stanovnika direktno je pogođeno poplavama i klizištima, gdje su velike štete pričinjene i na poljoprivrednim gazdinstvima – poplavljeni usjevi, uništena poljoprivredna mehanizacija.

Svrha ovog projekta jeste izgradnja infrastrukture (puta, mosta i zaštite od klizišta) te pokretanje poslovnih aktivnosti u sektoru agrobiznisa. Direktnu korist od projekta će imati 25 domaćinstava u MZ Vozuća gdje će se izgraditi uništena infrastruktura i još 10 domaćinstava sa oko 40 članova u drugim dijelovima općine Zavidovići gdje će se pokrenuti plastenička proizvodnja.

Projekt implementira UPIP žepče u partnerstvu sa Mjesnom zajednicom Vozuća.

..................................................................................................................................................

“MSP bez granica“ („SMEs without borders“)

Donator: EU IPA program prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina

Projekt je usmjeren na realizaciju zajedničkih aktivnosti koje će dovesti do stvaranje zajedničkog gospodarskog prostora MSP-a, zadruga i udruženja iz sektora ljekovitog i aromatičnog bilja, njihovu promociju, umrežavanje i poticanje suradnje s ciljem boljeg pozicioniranja MAP proizvoda na tržištu.

Projekt implementirala UPIP Žepče u partnerstvu

Implementacija projekta je trajala dvije godine.

..................................................................................................................................................

"LED NET inicijativa"

Generalni cilj projekta je poticanje umrežavanja i jačanje organizacija civilnog društva u sektoru LER-a u BiH, te osigurati njihovu dugoročnu suradnju, razmjenu znanja i iskustava, te bolju suradnju s vladama na svim razinama.

Projekt implementira Centar za promociju lokalnog razvoja – PLOD Centar Bihać u partnerstvu sa Nezavisni biro za razvoj – NBR Modriča, Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče – UPIP Žepče, Centar za razvoj Hercegovine – CRH Trebinje i Udruženjem za poduzetništvo i posao – LiNK Mostar.

..................................................................................................................................................
 
“Mladi u agrobiznisu” ima za cilj motivirati mlade visokoobrazovane osobe za poduzetništvo u agrobiznisu; kao i educiranje i razvijanje sposobnosti i vještina mladih visokoobrazovanih neuposlenih građana o potrebnim znanjima i vještinama za pokretanje vlastitih poslovnih aktivnosti.

Organiziranjem interaktivnih edukativnih radionica za korisnike projekta poboljšat će se znanje i vještine korisnika za pokretanje poslovnih aktivnosti u agrbiznisu, steći znaje za pisanje biznis planova kao i prijedloga projekata s kojima mogu aplicirati na različite pozive za financiranje njihovih aktivnosti.

Projekt financira Ambasada Republike Češke u BiH, a sufinancira Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče.

..................................................................................................................................................

"AgroMAP NETWORK" - Podizanje konkurentnosti u podsektoru ljekovitog i aromatičnog bilja

Projekt je doprinjeo  ekonomskom jačanju aktera MAP sektora kroz održanje i unapređenje započetih aktivnosti; stvaranjem dodane vrijednosti proizvoda zasnovanih na znanju; primjeni novih tehnologija; marketinškom pristupu tržištu; uvođenjem standarda, certifikata i umrežavanjem.

Projekt je financirala  Delegacija Europske komisije u Bosni i Hercegovini, a sufinanciraju Općina Žepče i resorna Ministarstva.

Projekt je implementirala  Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP Žepče) s partnerima: Udruženje za poduzetništvo i posao LINK Mostar, Općina Žepče i Agromediteranski fakultet Unverziteta Džemal Bijedić Mostar.

..................................................................................................................................................

Zajednička akcija za „ozelenjivanje“ industrije

Implementator: Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo

Partner: Inicijativa i civilna akcija (ICVA) Sarajevo

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je podsticanje partnerstva između vladinog i nevladinog sektora sa ciljem efektivne implementacije EU Direktive o integralnoj prevenciji i kontroli zagađivanja (IPPC) u BiH.

UPIP Žepče je u ovom projektu sudjelovala kao Organizacija civilnog društva, koja zajedno sa još 9 OCD-ova FBiH je zadužena za monitoring ponašanja industrija u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i izdanim okolišnim dozvolama za područje Zeničko-Dobojskog kanton/županije.
..................................................................................................................................................

„Ljudi za ljude“ projekt je implementiran u ruralnim područjima općine Zenica nastao je iz potrebe da se ova područja, u kojima žive dominantno socijalno isključene i socijalno ugrožene grupe društva, osnaže, socijalno uključe i poboljšaju uvjeti za život njihovih žitelja. Sagledavajući problem stanovništva aplikant i partneri su odlučili implementirati ovakav projekt čije aktivnosti su direktno usmjere na smanjenje socijalne isključenosti marginaliziranih grupa društva ruralnih područja, sa posebnim osvrtom na jačanje samostalnosti žena, djece, povratnika, nezaposlenih. Projektne aktivnosti direktno su osnažili 40 domaćinstava koja ukupno broje oko 180 članova, da postanu grupa društva koja je potpuno socijalno uključena i sama sebi osigurava egzistenciju.

Projekt je financirala Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, (FSU u BiH) a sufinanciraju Općina Zenica. Projekt je implementirala Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP Žepče) s partnerima: Općinom Zenica i Udruženjem Ekozen Zenica.

..................................................................................................................................................

"Ostati i opstati u Željeznom Polju"- projekt je doprinjeo sprečavanju i smanjenju uzroka i posljedica socijalne isključenosti i siromaštva u loklalnoj zajednici kroz učešće i podršku u promociji partnerstava aktera iz nevladninog i vladinog sektora, te poticanje razvoja socijalnog poduzetništva kao dobre prakse u djelovanju nevladinog sektora u polju zapošljavanja.

Projekt je imao za cilj otvaranje perspektive lokalnom stanovništvu u Željeznom Polju općina Žepče prema samozapošljavanju, prepoznavanje lokalnih potencijala i resursa, kao i važnost i mogućnost pojedinca da pozitivno mijenjaju opću društvenu klimu i ekonomsku situaciju u svojoj sredini, kroz pokretanje poslovnih aktivnosti.

..................................................................................................................................................

"Unapređenje infrastrukture i kvaliteta rada grupe BiH inkubatora"- projekt financiran od SPARKa, a UPIP Žepče učestvuje u konzorciju koji implementira navedeni projekat, a implementacija istoga ce trajati godinu dana.

..................................................................................................................................................
 
"Glokalizacija"-početak implementacije projekta financiralo je Federalno Ministarstvo za razvoj poduzetništvo i obrt, a implementacija je  započeta u siječnju 2010. godine.

Projekt ima za cilj stvaranje nove usluge, koju smo koristili kao potrebu na "terenu", a koja će se pružati putem uspostavljanja web portala. Članovima će se pružiti sljedeće marketinške usluge:

Ovim projektom uspostavit će se poslovna suradnja poduzeća ili pojedinica, dobavljača proizvoda ili usluga i kupaca. Prvi korisnici naših usluga: članovi UPiPa i članovi Agroinkubatora Žepče, udruženja zadruge i prerađivači iz sektora agrobiznisa, kao i proizvođači ambalaže, transportne kuće, dobavljači repromaterijala i opreme iz cijele BiH.

..................................................................................................................................................
 
"Identifikacija izvornog žepačkog suvenira"- je projekt koji financira Federalno Ministarstvo Okoliša i Turizma, a sufinancira i implementira Udruga Poduzetnika i Poslodavaca Žepče; trajanje projekta je šest mjeseci.

..................................................................................................................................................


"Uspostavljanje Agroinkubatora Žepče"- 492 korisnika

Donator: Delagacija Europske komisije u BiH.

Projekt je imao za cilj razvoj MSP ekonomije kroz jačanje infrastrukturne podrške poduzetnicima u agrobiznisu, razvoj općine Žepče i dijela regije Centralna Bosna. Projekt je implementiran na područiju općina Žepče, Zavidovići i Maglaj.

..................................................................................................................................................

"Podrška razvoju voćarstva na općini Žepče, Zavidovići i Maglaj"

Donator: Federalno ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice

..................................................................................................................................................

"Promocija teritorijalnih ekonomija u ZE-DO Županiji"

Donator: Talijanska Vlada i ALD Zavidovići

..................................................................................................................................................

„Radno preusmjeravanje demobiliziranih vojnika u poljoprivredi-mali biznis u poljoprivredi" - 265 korisnika

Donator: PIU PELRP-Jedinica za radno preusmjeravanje demobiliziranih.

Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče bila je provajder za provođenje projekta radnog preusmjeravanja demobiliziranih vojnika u oblasti poljoprivrede. Provela je obuku korisnika za pokretanje biznisa u oblasti poljoprivrede i vršila je poslove monitoringa na dodijeljenim sredstvima. Projekat se realizirao na općinama Žepče, Zavidovići, Maglaj, Usora, Kiseljak, Kreševo, Busovača i Fojnica.

..................................................................................................................................................
 
"Promoviranje ekonomskog razvoja, zapošljavanje u privatnom sektoru-poslovno odjeljenje i koordinacija uloge udruženja i razvojnih potencijala općine Žepče"

Donator: CARE QIF

Podrška u ime EU. Projekat-podrške Udruzi poduzetnika i poslodavaca Žepče za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, promoviranje ekonomskog razvoja, zapošljavanje u privatnom sektoru, uključujući poslovno odjeljenje i koordinaciju uloga udruženja i razvojnih potencijala općine Žepče.

..................................................................................................................................................

"MEDI program-jačanje sektora NVO-a"

Donator: CHF

U okviru ovog projekta radilo se na osnaženju Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče u cilju podrške za poboljšanje pružanja usluga poslodavcima i građanima. Realizacijom ovog projekta uposlene su tri osobe: dipl.ekonomista, pravnik i inžinjer informatike, te je poboljšana tehnička opremljenost UPIP Žepče.

..................................................................................................................................................

Javno zagovaranje-„Izrada pregleda ekonomskog stanja u općini Žepče“, - izrađen dokument

Donator: ADF-Američka organizacija za razvoj.

Projekat je proveden na ruralnim i urbanim područjima općine Žepče, uključeni građani i poduzetnici u iznošenju prijedloga o postojećem i budućem razvoju općine Žepče. Rezultat projekta javnog zagovaranja je urađena analiza stanja ljudskih resursa i analiza stanja poslovanja u poduzećima općine Žepče.

..................................................................................................................................................

"Izgradnja Poslovnog inkubatora" površine cca. 920m2- sedam MSP-a-korisnika

Donator: EU QIF, Vlada ZE-DO, Federalno ministarsvo za razvoj, obrt i poduzetništvo, općina Žepče.

Rezultat projekta Poslovnog inkubatora Žepče je pokretanje rada sedam proizvodnih poduzeća unutar Poslovnog inkubatora u općini Žepče. Pružanje podrške kroz razvoj menadžmenta i tehničkim uslugama poduzeća u godinama rada unutar Poslovnog inkubatora.

..................................................................................................................................................

"Ekonomsko jačanje žena za samozapošljavanje u oblasti kućne radinosti", tri projekta, ukupno 80 korisnica, općine Žepče, Zavidovići i Teslić

Donator: REZ, BHIŽ, Federalno ministarstvo razvoja poduzetnitštva i obrta , Malteser Hilfdienst.

Obuka se provodila na računarima, štrikaćim mašinama i tkalačkom stanu. Kroz ovaj projekat pokrenuta je kućna radinost u okviru koje žene stvaraju i privređuju za sebe.

..................................................................................................................................................

"Razvoj voćarstva u općini Žepče"

Donator: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

I faza podignuto 18 voćnjaka, projekat proveden u partnerstvu sa OPZ «Agrofarm» Žepče i je provedena edukacija iz oblasti voćarstva za 18 korisnika.

..................................................................................................................................................

„Informacijom, edukacijom i obukom preko prirodnih resursa do biznisa“

Donator: EU RED, MInistarstvo za poljoprivredu ZE-DO

Pokrenute tri ogledne farme u općinama Žepče, Zavidovići i Maglaj; educirano i obučeno 300 korisnika sa područja navedenih općina, te pokrenuta plastenička proizvodnja.

..................................................................................................................................................

"Udruživanje subjekta malog gospodarstva u clastere"

Donator: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

Projekat namijenjen drvoprerađivačima u općini Žepče, u cilju njihova uvezivanja I međusobne suradnje I zajedničkog nastupa na tržišta EU.

..................................................................................................................................................

"Razvoj plasteničke proizvodnje, 20 plastenika za općine Žepče i Zavidovići" (10 korisnika)

Donator: Luteranski savez

Proveden program edukacije iz oblasti plasteničke proizvodnje. Pružena tehnička pomoć kod nabavke plastenika i rada u njima od strane OPZ «Agrofarm» Žepče.

..................................................................................................................................................
 
"Uzgoj jagoda i malina", I faza (8 korisnika)

Donator: Luteranski savez

Partner OPZ Agrofarm Žepče. Proveden program edukacije iz oblasti jagodičastog voća. Pružena tehnička pomoć kod nabavke zasada I sistema za navodnjavanje, pružena pomoć strane stručne osobe, te osigurano tržište.

..................................................................................................................................................

"Izrada Strategije razvoja općine Žepče 2007-2011"

Udruga poduzetnika I poslodavaca Žepče je tehnički operater izrade ovog dokumenta.

..................................................................................................................................................

"Mladi budući poduzetnik u turizmu, ugostiteljstvu sa poznavanjem neophodnosti i obveze zaštite okoliša"

Donator: Federalno ministarstvo okoliša i turizma

..................................................................................................................................................

"Inkubiranje biznisa u FBiH – stanje i perspektive"

Donator: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/upipzepce/public_html/templates/fw_mazaya/html/com_k2/default/item.php on line 285
Ocijeni
(0 glasova)
  • Zadnji put promjenjen srijeda, 22 Novembar 2017 13:01
  • veličina slova
UPIP Žepče

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo