UPIP Žepče

petak, 23 Decembar 2016 07:37

Čestiti Božić te sretnu i uspješnu Novu Godinu, svim svojim članovima i poslovnim partnerima želi tim UPIP-a Žepče.

petak, 09 Decembar 2016 09:12

U okviru projekta  „Lokalni integrirani razvoj” (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno financira Evropska unija (EU), objavljuje se Poziv malim i srednjim poduzećima  za iskazivanje interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu u 2017. godini.

Ovaj poziv za iskazivanja interesa će omogućiti svim zainteresiranim malim i srednjim poduzećima(MSP) sa područja partnerskih jedinica lokalne samouprave, koji djeluju u prioritetnim sektorima (obrada drveta, obrada metala i obrada tekstila) i odabranim lancima vrijednosti  da rade zajedno sa Projektom, kako bi realizirali programe obuke radne snage i investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, a u cilju podizanja konkurentnosti MSP. Iz ZDK pravo na iskazivanje interesa za sredstva LID Projekta imaju MSP koja su registrirana ili imaju registriranu ispostavu ili poslovnu jedinicu na području slijedećih općina: Maglaj, Vareš i Žepče.

Cilj ovog poziva za izražavanje interesa jeste da se identificira do 10 projekata kojima će se pružiti podrška na unapređenju tehnološke opremljenosti i do 10 projekata koji će se odnositi na obuku potrebne radne snage, a koje će implementirati MSP.

Kroz provedbu navedene podrške u 2017. godini očekuju se sljedeći kumulativni rezultati:
- MSP koja budu podržana će u roku od 12 mjeseci od implementacije projekta ostvariti povećanje prihoda (po mogućnosti od izvoznih poslova) u iznosu od 3% u odnosu na ostvareni prihod iz 2015. godine.
- Sva MSP koja budu podržana će zaposliti minimalno 50 osoba (kumulativno za sva MSP);

Krajnji rok za podnošenje prijava je Srijeda, 29. decembar 2016. godine do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave se mogu dostaviti i lično. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

MSP podnosioci prijedloga projekata treba da ispunjavaju slijedeće uslove:
1.    Da su registrirana ili imaju registriranu ispostavu ili poslovnu jedinicu na području partnerskih JLS Projekta LID.
2.    Da im je osnovna djelatnost proizvodnja u jednom od prioritetnih sektora (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila).
3.    Da su izvozno orijentirani.
4.    Da imaju komercijalnu uvezanost s BiH dobavljačima, odnosno nizom drugih MSP i mikro-proizvođačima (individualni dobavljači).
5.    Da su ostvarila pozitivan poslovni rezultat u 2015. godini.
6.    Da imaju potvrde izdate od strane fiskalnih organa o redovnom plaćanju poreza i drugih davanja, uključujući i one prema uposlenicima (zaključno sa 30.10.2016).

Popunjen obrazac prijedloga, budžet i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) kopiji, u A4 formatu i uvezane. Također, kompletnu projektnu dokumentaciju (u zip formatu) je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi, na CD-u, ili USB memorijskoj kartici.

Na koverti je potrebno naznačiti ime poziva za iskazivanje interesa za koji se aplicira: „Poziv malim i srednjim poduzećima  za iskazivanje interesa za implementiranje projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu uz podršku Projekta „Lokalni integrirani razvoj“ u 2017. godini.“ Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti slijedeće: „NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat „Lokalni integrisani razvoj“
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzete u razmatranje.
Svi ostali detalji su dostupni na slijedećem linku: http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/articles/2016/12/02/lir-projekt-poziv-malim-i-srednjim-preduze-ima-za-iskazivanje-interesa.html

Svu potrebnu dokumentaciju, kao i druge informacije o pozivu možete naći na slijedećim link-ovima:
Javni_poziv_za_podrsku_MSP_LID.pdf
MSP_Podrska_Prilog_I_Obrazac.docx
MSP_Podrska_Prilog_II_Budzet.xls
MSP_Podrska_Prilog_III_Pismo.docx

ponedjeljak, 05 Decembar 2016 08:11

U okviru projekta „Pristup tržištu malih farmera  u Bosni i Hercegovini i Egiptu“  - IFAD 2 koji u BiH implementira Oxfam Sarajevo, predstavnici organizacija za lokalni ekonomki razvoj u periodu 03 - 09 decembra 2016 borave u studijskoj posjeti u Egiptu. Jedan od učesnika studijskog putovanja je i predstavnik Udruge poduzetnika i poslodavca Žepče. Cilj studijskog putovanja jer razmjena znanja i iskustava sa lokalnim zadrugama i poljoprivrednim proizvođačima. Bit će upriličeno i nekoliko sastanaka sa predstavnicima vladinog sektora i zadrugama u Egiptu i posjete ruralnim zajednicama (Minia i Beni Sueif). Kao završni događaj održat će se i finalna konferencija u Kairu - sjedište CEOSS.

četvrtak, 01 Decembar 2016 14:32

U srijedu, 30.11.2016. godine u Zenici održan je stručni skup „Kako unaprijediti proces registracije poslovnih subjekata u FBiH“. Na stručnom skupu predstavljeno je trenutno stanje kada je u pitanju proces registracije poslovnih subjekata u FBiH s posebnim osvrtom na komparaciju po pojedinim kantonima gdje su evidentna velika odstupanja, te kreirani prijedlozi za poboljšanje. Predstavljena je MAPA ubrzanja procesa registracije poslovnih subjekata, te ukazano na određene mane u Zakonu o registraciji poslovnih subjekata F BiH kao i Zakonu o privrednim društvima F BiH na koje je neophodno djelovati s ciljem otklanjanja pravne nesigurnosti i ujednačavanja prakse u postupanju registarskih sudova.
Učešće na Skupu su uzeli predstavnici Federalnog Ministarstva trgovine, Općinskog suda Zenica, Općine (Maglaj, Zavidovići, Žepče, Kakanj), predstavnici udruženja poslodavaca, razvojnih agencija, malih i srednjih poduzeća, organizacija civilnog društva, te predstavnici MSP sektora.
Problemi koji su evidentni su nepostojanje podataka o broju registriranih privrednih subjekata, neuvezanost institucija i nepostojanje javno dostupnih podataka o broju potrebnih koraka i procedura za registraciju, različito postupanje sudova, nedosljedna implementacija Zakonske regulative i dr. .
Učesnici Stručnog skupa složili su se da je neophodna uspostava jasnog i čvrstog dijaloga između javnog, privatnog i NVO sektora, ujednačavanje sudske prakse po kantonima u F BiH, digitalizacija rada i transparentnost u radu, kao i amandmanska izmjena Zakona o registraciji poslovnih subjekata i Zakona o privrednim društvima što će za posljedicu imati benefit poslovnim subjektima i smanjenje troškova registracije.
Organizatori Stručnog Skupa su Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i Udruženje Nezavisni biro za razvoj NBR Gradačac uokviru kampanje „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“. Projekat se realizira u sklopu PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BiH (CSSP program), kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj - USAID.

četvrtak, 01 Decembar 2016 14:30

U organizaciji Privredne/Gospodarske komore FBIH i pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Federacije BiH, dana 24.11.2016. održan je, po ocjenama sudionika, vrlo uspješan Prvi Poslovni forum u Vitezu. Na forumu je sudjelovalo više od 150 gospodarstvenika iz svih dijelova Federacije, te značajan broj dužnosnika svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini. Pozdravne govore održali su ministar Mirko Šarović, predsjednik komore dr. Marko Šantić, Načelnik općine Vitez g. Tomislav Bošnjak Matić i Veleposlanik RH u BiH Ivan Del Vechio. Forum je službeno otvorio Predsjednik FBiH Marinko Čavara.
Na forumu se, u formi panel diskusija, diskutiralo o dvije teme: Ekonomska politika BiH i EU integracije – Prilike, prijetnje, izazovi i Reformska Agenda – kratkoročne mjere ili proces pristupanja BiH u EU.
U okviru prvog panela uvodno predavanje održali su prof.dr. Mirko Puljić, rektor Sveučilišta u Vitezu na temu zaduženosti Bosne i Hercegovine, te prof.dr. Miroslav Džidić sa Sveučilišta u Mostaru na temu Ekonomskih sloboda i pravnog okvira poslovanja u EU. Prvi panel je vodila dr. Mia Glamuzina iz Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija, uz sudjelovanje Mirka Šarovića – Ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BIH, mr.sc. Josipa Brkića – zamjenika Ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Zorana Zeljke – direktora Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, Blaženke Mišković – zamjenice direktora FIPA-e, te Enesa Ališkovića – direktora Agencije za promociju izvoza pri VTK BiH.
U drugom dijelu Foruma, koji je vodila Amela Kečo iz Privredne/Gosodarske komore FBiH, govorilo se o reformskim koracima koje treba napraviti u socio-ekonomskim mjerama nužnim u procesu izgradnje puta ulaska BiH u Europske integracije, a uvodna izlaganja imali su prof. dr. Katerina Malić – Bandur sa Sveučilišta u Mostaru na temu globalne konkuretnosti Bosne i Hercegovine, te Perica Jurković, predsjednik Gospodarske komore HNŽ na temu važnosti uloge gospodarskih komora u procesu integracije u EU. Rasprave i diskusije o izloženom vodili su, panelisti mr. sc. Amir Zukić federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta, dr. sc. Goran Miraščić savjetnik premijera F BiH, Mladen Pandurević direktor Udruge poslodavaca F BiH i dr. sc. Matej Živković član Komisije za vrijednosne papire F BiH.
Nakon uvodnih referata, te panel diskusija uglednih stručnjaka, ministara i gospodarstvenika, razvila se i diskusija sa sudionicima u kojoj je, na konkretan i zanimljiv način, sudjelovao jedan broj gospodarstvenika, nakon čega su formulirani zaključci koji će u kratkom roku u vidu preporuka biti dostavljeni vladama na svim razinama vlasti u BiH.


Izvor: Privredna/Gospodarska komora FBiH

utorak, 29 Novembar 2016 09:47

Firma Barbara Mebl d.o.o. Žepče, članica Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče, na tržište je plasirala novi set proizvoda, a radi se o masivnom modularnom namještaju. Namještaj je dizajniran tako da kupac sam slaže pojedine komade namještaja u jedinstvenu cjelinu.

Za sada je tržištu dostupno šest osnovnih modela, a kako ističu iz firme Barbara mebl, uskoro se očekuje i više. Kompletan namještaj rađen je od punog drveta i ima masivan izgled.

Slike govore više od riječi:

ponedjeljak, 21 Novembar 2016 13:59

U četvrtak 17.11.2016. održan je sastanak TOT tima (Tehničko-operativnog tima) AgroMAP mreže u BiH. Ovaj sastanak je nastavak niza aktivnosti koje provodi Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP Žepče) na poboljšanju poslovnog okruženja u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH. Sastanak je imao za cilj da se TOTO timu AgroMAP mreže prezentiraju aktivnosti i koraci koje poduzima menadžment UPIP-a Žepče kako bi ojačao sektor ljekovitog i aromatičnog bilja, osim navedenog na sastanku su aktualizirana unutarnja pitanja rada Mreže, kao i svakodnevni upiti sakupljača, proizvođača i prerađivača ljekovitog bilja za članstvom u mreži i mogućnostima korištenja opreme mašinskog prstena za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja.

Nazočni članovi TOT tima su zauzeli jedinstven stav po pitanju rada mreže i dali jasne smjernice za budući rad.

ponedjeljak, 21 Novembar 2016 13:59

U četvrtak 17.11.2016. održan je sastanak TOT tima (Tehničko-operativnog tima) AgroMAP mreže u BiH. Ovaj sastanak je nastavak niza aktivnosti koje provodi Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP Žepče) na poboljšanju poslovnog okruženja u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH. Sastanak je imao za cilj da se TOTO timu AgroMAP mreže prezentiraju aktivnosti i koraci koje poduzima menadžment UPIP-a Žepče kako bi ojačao sektor ljekovitog i aromatičnog bilja, osim navedenog na sastanku su aktualizirana unutarnja pitanja rada Mreže, kao i svakodnevni upiti sakupljača, proizvođača i prerađivača ljekovitog bilja za članstvom u mreži i mogućnostima korištenja opreme mašinskog prstena za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja.

Nazočni članovi TOT tima su zauzeli jedinstven stav po pitanju rada mreže i dali jasne smjernice za budući rad.

petak, 11 Novembar 2016 09:06

Dana 24.11.2016. u organizaciji Privredne/Gospodarske komore FBiH, u Vitezu (hotel Central) sa početkom u 10:00 sati, održat će se I Poslovni forum.

 

 

 


Program I Poslovnog foruma

09:30 – 10:00  Registracija sudionika
10:00 – 10:10  Pozdravi gostiju
10:10 – 10:15  Otvaranje foruma – Predsjednik Federacije BiH g.Marinko Čavara

I PANEL: Europske integracije: Ekonomska politika BiH – izazovi, prilike, prijetnje;
                                              
VODITELJ PANELA: dr.sc. Mia Glamuzina

PANELISTI: Mirko Šarović – ministar (MVTEO); Josip Brkić – zamjenik ministra (MVP); Edin Dilberović – direktor DEI; Zoran Zeljko – direktor DEP; dr.sc. Sanja Bazina – savjetnica prof.dr.Dragana Čovića člana Predsjedništva BiH;

10:15 – 10:30  I UVODNO PREDAVANJE: prof.dr. Mirko Puljić
10:30 – 10:45  II UVODNO PREDAVANJE: prof.dr. Miroslav Džidić
10:45 – 11:30  I PANEL
11:30 – 11:45  DISKUSIJA
11:45 – 12:00  PAUZA ZA OSVJEŽENJE

II PANEL: Reformska agenda - socio-ekonomske mjere ili proces ulaska BiH u Euroatlanske integracije;

VODITELJ PANELA: Amela Kečo

PANELISTI: Fadil Novalić – Predsjednik Vlade FBiH; Jelka Miličević – Potpredsjednik Vlade FBiH; Amir Zukić – ministar (FMRPO); Predstavnik Udruženja poslodavaca FBiH; dr.sc.Matej Živković – Komisija za vrijednosne papire FBiH;

12:00 – 12:15  I UVODNO PREDAVANJE: prof.dr. Katarina Malić-Bandur
12:15 – 12:30  II UVODNO PREDAVANJE: dr.sc. Jozo Bejić
12:30 – 13:15  II PANEL
13:15 – 13:30  DISKUSIJA
13:30 – 15:00  RUČAK

15:00 – 15:30  ZAKLJUČCI I ZAVRŠETAK RADA I POSLOVNOG FORUMA

ponedjeljak, 24 Oktobar 2016 13:59

Menadžment UPIP-a Žepče u suradnji sa Razvojnom bankom FBiH je 24.10.2016. organizirao okrugli stol na kojemu je poduzetnicima, članovima UPIP-a Žepče, prezentiran program kreditnih linija ove banke. Predstavnici Razvojne banke FBiH u svome izlaganju su napomenuli da prezentirani podaci o kreditnim proizvodima predstavljaju sadašnje stanje, ali da se u narednom periodu očekuje usvajanje prijedloga o dodatnom sniženju kamata i promjeni uvjeta kreditiranja privrednih subjekata u FBiH. Cilj ovakvih akcija od strane Razvojne banke FBiH je stvaranje uvjeta za povoljniji poslovni ambijent. Više o samoj banci i uvjetima kreditiranja možete pogledati u prezentaciji.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/upipzepce/public_html/templates/fw_mazaya/html/com_k2/default/user.php on line 292
Stranica 5 od 20

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo

EU.jpg
NBR.png
SIF.jpg
link.jpg
norveska.gif
oxfam.jpg
plod.png
preda.jpg
sad1.jpg
teslic.jpg
vjeverica.png