UPIP Žepče

UPIP Žepče

četvrtak, 28 Decembar 2017 09:51

Opterećenje poduzetnika parafiskalnim naknadama u Bosni i Hercegovini je najveće, kada se usporedi sa zemljama Evropske unije, ali i sa zemljama okruženja. To u velikoj mjeri utječe na stvaranje nepovoljnog poslovnog okruženja za poduzetnike iz BiH, jer su potpuno nekonkurentni u odnosu na poduzetnike iz zemalja EU. Velika parafiskalna opterećenja svakako negativno utječu i na privlačenje stranih investicija", zaključak je analize "Parafiskalne naknade za mala i srednja preduzeća u sjeveroistočnoj Bosni (SI BiH)" koju je uradio Nezavisni biro za razvoj (NBR) iz Gradačca.
Parafiskalne naknade podrazumijevaju različite vrste naknada koje predstavljaju parafiskalni izvor budžetskih prihoda države i "pratećih" korisnika koje privreda i građani plaćaju za "korištenje dobara od općeg interesa" (voda, šuma, rudno blago, građevinsko zemljište i drugi resursi) ili pak usluga državne administracije.
Kod utvrđivanja strukture, broja i visine naknada, najčešće se ne vodi računa o potrebi rasterećenja privrede, analiziranju utjecaja prethodnih propisa i novih obaveza na konkurentnost b-h ekonomije. Prilikom uvođenja parafiskalnih obaveza narušavaju se ključni  principi: Zakonitosti/USTAVNOSTI (legaliteta);Pravičnog utvrđivanje osnovice;Pravičnog utvrđivanje poreznog obveznika;Postojanja protuusluge i ekvivalentnosti; Primjeni sektorskog pristupa;Pojednostavljenju plaćanja i konsolidacija više naknada u jednu.
Zbog ukazane potrebe za smanjenjem broja i visina parafiskalnih davanja u BiH, pokrenuta je Kampanja za smanjenje i/ili ukidanje parafiskalnih naknada koja je usmjerena na pet regija BiH, sa fokusom na 10 gradova/općina: Bihać, Bosanska Krupa, Prijedor, Novi Grad, Kakanj, Zavidovići, Jablanica, Prozor-Rama, Vukosavlje i Gračanica.
Cilj Kampanje za smanjenje parafiskalnih naknada je ostvariti utjecaj na poboljšanje poslovnog okruženja i konkurentnosti MSP kroz smanjenje parafiskalnih naknada iz grupa administrativnih općinskih taksi i komunalnih taksi, kako bi se povećana održivost i konkurentnost MSP, zaposlenosti i učinkovitost ovih 10 općina.
Na osnovu Analiza i pregleda parafiskalnih naknada dostupnih u Bazi parafiskalnih naknada  (vidljiva na www.poslovnookruzenje.ba), kreirane su i upućene Inicijative na adrese svih 10 općina. Inicijative sadrže konkretne prijedloge za smanjenje ili ukidanje parafiskalnih naknada, iz kategorija komunalnih i administrativnih općinskih taksi.
U okviru Kampanje održana je serija fokus grupa (Bihać, Vukosavlje, Jablanica i Prozor-Rama), na kojima su se, sa predstavnicima općina i njihovim radnim grupama (uključujući i privredne savjete), razmatrali navedeni prijedlozi i kreirali nacrti  konkretnih odluka za smanjenje naknada. U narednom periodu slijede fokus grupe u: Gradu Prijedoru, Opštini Novi Grad, Općini Bosanska Krupa, Općini Kakanj, Općini Zavidovići i Općini Gračanica. Nakon čega bi se, nacrti odluka uputili općinskim vijećima/skupštinama na razmatranje i usvajanje.

Kampanja se provodi u sklopu projekta “Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta”, koji realiziraju Udruženje Nezavisni biro za razvoj Gradačac i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, a financira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BiH  (CSSP programa).

petak, 15 Decembar 2017 06:52

U organizaciji LEDnet mreže, 14.12..2017. u Sarajevu, održan je okrugli stol na temu "Diverzifikacija kreditno-depozitnog sistema FBiH".

Premijer FBiH Fadil Novalić izjavio je da je cilj današnjeg skupa traženje rješenja za ubrzaniji ekonomski rast Bosne i Hercegovine od onog koji trenutno imamo.
Sada imamo rast od oko tri posto a potrebno nam je šest ili sedam posto da bismo uhvatili korak sa srednje razvijenim zemljama i Evropskom unijom. Za to su bitni izvori finansiranja, što je današnja tema, ali i pristup resursima - rekao je Novalić.
Predsjednik Ekonomskog savjeta Vlade FBiH Vjekoslav Domljan naveo je da u BiH od kreditno-depozitnih institucija sada imamo samo univerzalnu banku, a da moramo uvesti druge izvore finansiranja kakvi postoje u drugim zemljama poput štedionica, štedo-kreditnih zadruga i štedo-kreditnih asocijacija.
Treba imati u vidu da je stopa štednje Bosne i Hercegovine negativna i iznosi od -1 do -5 posto BDP-a ali zahvaljujući doznakama i uvozu štednje pretvaramo je u pozitivnu od oko 10 posto BDP-a, dok je u zemljama s kojima možemo porediti BiH oko 33 posto BDP-a. Pred nama je dug put jer bez diverzifikacije štednje nema investicija od kojih zavisi napredak - naglasio je Domljan.
Direktor Instituta svjetske grupe štedionica i maloprodajnog bankarstva Ian Redcliffe kazao je da su lekcije iz finansijske krize koja je pogodila svijet 2008. pokazale da su finansijski sektori s diverzificiranim institucijama najbolje prošli.
Dodao je da većina banaka koje on predstavlja nisu bile pogođene krizom jer nisu trgovale obveznicama visokog rizika koje su proširile krizu po svijetu, ali su ipak bile pogođene posljedicama finansijske krize.
Ova inicijativa je za pohvalu jer nastoji istražiti mogućnosti za uspostavljanje likalnih finansijskih institucija za podršku narodu Bosne i Hercegovine - smatra Redcliffe.
Okrugli sto je organizovan u sklopu projekta "LEDnet za bolje poslovno okruženje" koji finansira USAID.

utorak, 05 Decembar 2017 10:29

U periodu od 30.11.2017. - 01.12.2017. održana je trodnevna radionica za izradu Strategije Mreže za ruralni razvoj BiH. Ovom prilikom, organizacije članice/osnivači Mreže za ruralni razvoj BiH, izvršili su analizu dosadašnjeg rada MRRBiH, nakon čega su pristupili izradi dokumenta, po fazama: Analiza eksternog i internog okruženja; Struktura organizacije i komunikacija; SWOT analiza; Strateško fokusiranje;…

petak, 01 Decembar 2017 07:21

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH) dr. Denis Zvizdić i predstavnici nevladinih organizacija u našoj zemlji potpisali su danas u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu Sporazum o suradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u Bosni i BiH.
Potpisnici Sporazuma su se obavezali da će posvetiti sve svoje kapacitete izgradnji prosperitetnog, pravednog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u BiH. Pored toga, potpisnici su potvrdili svoju opredijeljenost za suradnju u ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo BiH u Evropskoj uniji (EU).
Sporazum kojim se nastoji kreirati neophodan politički okvir za jačanje učesničke demokracije u BiH korespondira sa zahtjevima EU i potrebama BiH za transparentno kreiranje i provođenje javnih politika u nadležnosti Vijeća ministara BiH.
Usvojen je na sjednici Vijeća ministara BiH 26. septembra 2017. godine, čemu su prethodile četiri javne rasprave sa nevladinim organizacijama u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci i Bijeljini, organizirane uz podršku Centra za promociju civilnog društva, te online konsultacije sa zainteresiranom javnošću putem web stranice www.ekonsultacije.gov.ba, kao i sa institucijama BiH.
„Vijeće ministara BiH će nastaviti sa aktivnostima koje su usmjerene ka daljnjem razvitku transparentnih procedura financiranja programa i projekata nevladinih organizacija iz budžeta ministarstava i tijela Vijeća ministara BiH, a koji doprinose efikasnijem artikuliranju i primjeni javnih politika iz nadležnosti Vijeća ministara BiH,“ izjavio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH, dr. Denis Zvizdić.
Nevladine organizacije će u interesu javnosti, korisnika njihovih programa i projekata i donatora transparentno upravljati javnim i drugim donatorskim sredstvima i razvijati mehanizme samoregulacije koji doprinose ovoj praksi.         
„Suradnja institucija vlasti s nevladinim organizacijama, kao i sa zainteresiranom javnošću jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskih društava. Naš cilj je uključiti sve nivoe vlasti u BiH u procese transparentnog i funkcionalnog dijaloga sa građanima i nevladinim organizacijama“, izjavila je tom prilikom ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u BiH Maureen Cormack.
„Funkcionalni dijalog s nevladinim organizacijama, kao i učešće građana u procesu kreiranja i provođenja javnih politika važni su elementi procesa evropskih integracija. Danas, kada BiH, odnosno njene institucije finaliziraju odgovore na Upitnik Evropske komisije, ovaj sporazum ima još veću važnost“, dodao je ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH.
Sporazum je realiziran uz tehničku pomoć EU financiranog projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu s predstavnicima civilnog društva u BiH“ (CBGI).

Izvori: www.vijeceministara.gov.ba; www.radiosarajevo.ba;

četvrtak, 12 Oktobar 2017 06:23

Predstavnici UPIP-a Žepče učestvovali na Poljoprivredno-prehrambenom forumu, koji je organiziran od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i USAID/Sweden FARMA II projekta. Forum je održan 11.10.2017. u Sarajevu u hotelu Hills na Ilidži. Forum je okupio lidere iz privatnog sektora s područja mljekarstva, peradarstva, voća i povrća, ljekovitog bilja i meda, predstavnike nadležnih javnih organa FBiH, vodećih akademskih institucija, donatorskih i drugih organizacija koje provode projekte na području poljoprivrede u BiH.
Cilj Foruma je da se pokrene jedan konstruktivni dijalog koji će se redovno, najmanje na polugodišnjoj osnovi, održavati između predstavnika javnog i privatnog sektora kako bi se razmatrali izazovi, iznalazila rješenja te zajednički definirali prioriteti u razvoju mljekarstva, peradarstva, voća i povrća, ljekovitog bilja i meda u FBiH.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je otvoreno za suradnju sa svim međunarodnim akterima koji djeluju u pravcu jačeg razvoja ove države. Upravo je cilj održanog foruma da se pokrene jedan konstruktivan dijalog o budućnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u Federaciji BiH jer smo svjesni važnosti povezivanja i angažiranja svih relevantnih strana i aktera kako bismo zajedno rješavali izazove s kojima se suočava poljoprivreda u BiH – izjavio je ministar Dedić, zahvalivši se predstavnicima projekta FARMA II na svemu što čine kako bi unaprijedili poljoprivredu u BiH. U svome obraćanju skupu, ministar Dedić je također istakao potrebu većih izdvajanja za poljoprivredu te ulaganja u razvojne projekte koji će voditi do veće konkurentnosti naših poljoprivrednih proizvođača.
Voditelj projekta USAID/Sweden FARMA II Adrian Neal je kazao da je cilj zajednički definirati ključne prioritete u navedenim pod-sektorima, te da se na sljedećim forumima, koji će se održavati svakih 6 mjeseci, sagledaju postignuti rezultati rada i dadnu smjernice za dalji razvoj ovih grana poljoprivrede.

Izvor: Infoplus.ba

četvrtak, 05 Oktobar 2017 09:28

U prostorijama Razvojne agencije Zavidovići, 04.10.2017. održani su sastanci projektnog tima za implementaciju i Upravnog odbora projekta „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“. Na sastancima je prezentiran izvještaj o implementiranim aktivnostima u periodu 06/2017 - 09/2017 i plan implementacije projektnih aktivnosti za period 10/2017 - 01/2018. Tijekom diskusije, prisutni su između ostalog, razgovarali o načinima i modelima kako bi se mogao povećati broj zaposlenih na teritoriju opčine Zavidovići i izvan okvira projekta.
Projekt „ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“ implementiraju u partnerstvu: Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, Razvojna agencija Zavidovići, Općina Zavidovići, Služba za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići, Privredna/Gospodarska komora FBiH, P.U. Centar za edukaciju odraslih Gračanica, UPP „Agro-Dolina“ Zavidovići, OPZ „Agrofarm“ Žepče i Frutti-Funghi“ d.o.o. Projekt financira EU kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“.

srijeda, 04 Oktobar 2017 06:22

Petak 29.09.2017. godine u Hotelu „Garden City“ u Konjicu održan sastanak Stručnog tijela LEDnet Mreže. Učešće na sastanku uzeli su predstavnici članica LEDnet mreže koji će u narednom periodu preuzeti i obavljati ulogu stručno-konsultativnog tijela koje će raditi na daljnjem profiliranju, fokusiranju, aktivaciji resursa kao i na dogradnji Mreže. Fokus rada Stručnog tijela je praćenje procesa Kampanje za ubrzanje procesa registracije privrednih subjekata i Kampanje za smanjenje parafiskalnih nameta s ciljem rasterećenja poslovanja privrednih subjekata i stvaranja boljeg poslovnog okruženja.

petak, 22 Septembar 2017 07:52

EEN mreža u BiH (Enterprise Europe Network), koja djeluje pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH objavila mjesečni bilten ponude i tražnje poslovnih ponuda, odabranih inostranih kompanija za Septembar/Rujan 2017.

EEN BiH PS 1 – Septembar 2017
Turska kompanija specijalizirana za veleprodaju prehrambenih proizvoda nudi se da bude distributer pšeničnog brašna u Turskoj. Kompanija je u potrazi za proizvođačima iz Bosne i Hercegovine. Kompanija je prepoznatljiva po dobavljanju pšeničnog brašna pekarama širom Turske i posjeduje širok krug poznanstava. Kompanija ima za cilj da proširi svoj asortiman proizvoda pružajući različite vrste brašna slastičarnama i pekarama. Kompanija vodi računa o porijeklu brašna i uslovima skladištenja. Kompanija je zainteresirana za trgovinu brašnom na turskom tržištu pod distribucijskim ugovorom. Pšenično brašno mora zadovoljiti sve standarde i certifikate Turskog regulacionog prehrambenog kodeksa u vezi pšeničnog brašna.
Vrsta suradnje: Od potencijalnog partnera se očekuje pakovanje brašna u vrećama od 50 kg te isporuka robe u zadanom roku.

EEN BiH PS 2 - Septembar 2017
Hrvatska kompanija koja posluje u sektoru metalurgije nudi distribucijske usluge za hrvatsko tržište proizvođačima metalnih proizvoda. Firma je osnovana 2014.godine i nudi proizvode od kovanog metala (cijevi-u obliku kvadrata, pravougaonika ,luka itd.), nehrđajućeg čelika,  aluminija, cinka uključujući crnu metalurgiju (ploče, cijevi) i ostale metalne proizvode (brave, cilindri, kvake). Proizvodi ove kompanije uključuju standardni nehrđajući čelik i kovane ograde, vrata, stepenice i kapija sa pokretnim vratima za industrijski uslužni sektor (prodavnice, restorani, hoteli). Kompanija je u suradnji sa vodećim evropskim dobavljačima materijala i uključena je u uvoz, izvoz i veleprodaju metalnih proizvoda. Ova kompanija želi da proširi svoje poslove i da poveća svoje ponude.
Vrsta suradnje: Ova kompanija je u potrazi za pouzdanim partnerima iz sektora metalurgije (kovano gvožđe, nehrđajući čelik, aluminij, cink i crna metalurgija) i nudi distribucijske usluge i dugoročnu suradnju za hrvatsko tržište.

EEN BiH PS 3 - Septembar 2017
Talijanska kompanija koja je lider u industrijskoj preradi hrane je u potrazi za visokokvalitetnim sirovim materijalima za svoju proizvodnju. Kompanija je u potrazi za partnerima koji su spremni potpisati ugovor o proizvodnji. Ova kompanija se bavi konzerviranjem hrane od 1916.godine. Tokom godina brend je postao prepoznatljiv prvenstveno po autentičnosti, svježini i ukusu proizvoda. Proizvodi obuhvaćaju nekoliko sosova za tjesteninu kao što su: sosovi sa sardinom, sosovi za lazanje, za kuhanu tjesteninu sa paradajzom, tunom itd. Pored toga kompanija je specijalizirana za pripremu dodataka jelima „carbonata“, gljive, sosovi za meso kao što su majoneza, kečap i kebab sos. Kompanija je potrazi za proizvođačima /dobavljačima smrznutih proizvoda: ribe, mesa, povrća i proizvoda od paradajza. Ova kompanija obavlja cjelokupni proizvodnim procesom samostalno, uključujući pakiranja sa pasterizacijom i sterilizacijom materijala. Proizvodi se pakuju u konzerve, tegle, plastične čaše itd.
Vrsta suradnje: Od potencijalnog partnera se očekuje da se bavi obradom smrznute hrane koja mora imati visoki kvalitet.

EEN BiH PS 4 – Septembar 2017
Bugarska kompanija koja je specijalizirana za trgovinu rezervnim dijelovima je u potrazi za dobavljačima rezervnih dijelova pod distribucijskim ugovorom i ugovorom o trgovinskom zastupanju. Firma je prepoznatljiva po trgovini za sljedećim proizvodima: startere i alternatore, električne komponente za auta, cijevi dizel i petrol motore, dijelovi za kočnice, i ostale dijelove za europske, korejske i japanske automobile. Kompanija je na tržištu više od 25 godina i kupuje opremu i rezervne dijelove širom svijeta. U potrazi je za novim dobavljačima komponenata kako bi komplementirala i obogatila svoj proizvodni asortiman. Kompanija nudi svoje iskustvo, dobru prodaju, poznavanje tržišta, poslovne veze i distribucijske veze, na bugarskom i balkanskom tržištu.
Vrsta suradnje: Od potencijalnog partnera se traži da bude proizvođač i veleprodavac automobilskih rezervnih dijelova:
- Startere i alternatore;
- Autoelektrične komponente;
- Cijevi i vodilice za petrol motore;
- Dizel oprema;
- Dijelovi za kočnice;
- Rashladni sistemi;
- Lubrikanti;
- Aditivi;
- Ulja;

EEN BiH PS 5 – Septembar 2017
Kineska kompanija koja je specijalizirana za proizvodnju i distribuciju vina, piva i ostalih pića je u potrazi za evropskim proizvođačima i dobavljačima energetskih i drugih zdravih napitaka koji bi distribuirali svoje proizvode na kinesko tržište pod distribucijskim ugovorom. Firma je osnovana 1990.godine i ima za cilj da proširi svoj asortiman proizvoda. Prepoznatljiva je po koktelima, crnom i bijelom pivu, voćnim pivima. Tokom godina kompanija je uspostavila jake veze sa distributerima pića.
Vrsta suradnje: Od potencijalnog partnera se očekuje da bude dobavljač energetskih i zdravih napitaka koja zadovoljavaju posebne potrebe ljudskog tijela. Zdravi napitci mogu biti vitaminska voda, biljni čajevi, mineralni napitci itd.

EEN BiH PS 6 - Septembar 2017
Belgijska kompanija je potrazi za dobavljačima proizvoda široke potrošnje kako bi prodala svoje proizvode na europsko tržište elektronskim putem pod ugovorom o distribuciji. Ova firma vodi elektronsku platformu povezujući kupce i prodavače nudeći im najbolje moguće uslove. Proizvodi se prodaju u mnogim evropskim zemljama putem elektronskih kanala kao što su amazon, ebay i bol.com. Kako bi proširila svoje ponude, ova brzorastuća kompanija bi željela da bude u kontaktu sa proizvođačima i prodavačima koji imaju brendirane proizvode sa EAN barkodom (evropski broj artikla). Pogodnosti za prodavače je da mogu unaprijediti svoju internacionalnu prodaju sa minimalnim investiranjem u vrijeme i trošak. Firma se sama brine o prisutnosti proizvoda na elektronskoj platformi, skladištenju proizvoda i slanju narudžbi.
Vrsta suradnje: Proizvodi koji se traže obuhvaćaju: hranu, elektroniku, kućanstva, kuhinje, kupaonica, sportske opreme. Svježa hrana se ne uzima u obzir.

EEN BiH PS 7- Septembar 2017
Belgijska kompanija koja je specijalizirana za prodaju proizvoda za baštovanstvo je u potrazi za partnerima koji se bave proizvodnjom proizvoda od COR-TEN čelika. Belgijska kompanija je osnovana 2016.godine i prepoznatljiva je po proizvodima za baštu i okoliš u Belgiji i Holandiji. Ona ima za cilj brzo proširenje na druga evropska tržišta. Trenutno su u potrazi za kompanijama koje se bave proizvodnjom metala i imaju iskustvo sa COR-TEN čelikom. Suradnja će biti bazirana na ugovoru o proizvodnji. Traženi proizvodi su: saksije, umjetniče skulpture, poštanski sandučići, ograde, itd.
Vrsta suradnje: Od potencijalnog partnera se očekuje iskustvo u proizvodnji kvalitetnih proizvoda od COR-TEN čelika. Ova firma očekuje dugoročnu suradnju koja će se temeljiti na pouzdanosti. Poželjno je da kompanija proizvodi proizvode od pocinkovanog i nehrđajuček čelika ili aluminija.

EEN BiH PS 8- Septembar 2017
Srbijanska kompanija koja djeluje u području organske agrikulture je u potrazi za partnerima je u potrazi za partnerima zbog zajedničkog ulaganja i ugovora o uslugama. Potencijalni partner bi trebalo da bude slično udruženje, organizacija i institucija na polju poljoprivrede. Također kompanija ima potrebu za seminarima koji imaju za cilj da pomognu svojim članovima da budu u toku sa trendovima na polju organskog farmerstva pod ugovorom o uslugama. Ova firma je specijalizirana za pružanje tehničke i stručne pomoći svojim članovima kako bi se osigurala sredstva za implementaciju projekata iz strane domaćih i stranih izvora. Firma također pruža jedinstveni informacioni sistem svojim članovima kao i kupcima organskih proizvoda. Firma je u potrazi za partnerima sa specifičnim projektima iz oblasti organske poljoprivrede, tržišta organske hrane i razmjeni informacija. Potencijalni partner bi djelovao pod ugovorom o uslugama, preciznije, u oblasti ekonomije i poduzetništvima (radionice, seminari, poslovni planovi, marketinške strategije) i na polju organske agrikulture i vezanih oblasti (upravljanje farmom, ekologija, itd.). firma pruža bazu podataka, infrastrukturu za realizaciju projekata, poslovne kontakte i logistiku.
Vrsta suradnje: Od potencijalnog partnera se očekuje, minimum 3 godine iskustva na polju organske agrikulture, marketinga, poduzetništva i  zaštite okoliša; iskustvo u međunarodnim projektima; iskustvo u držanju seminara na polju ekonomije i poduzetništva, organske agrikulture i sličnih oblasti.

EEN BiH PS 9- Septembar 2017
Poljska kompanija je vodeći veletrgovac različitih vrsta tkanina i distributer asesoara, te pionir u distribuciji metraže u Poljskoj. Posjeduje vlastitu on-line prodaju sa preko 4000 proizvoda koja omogućava lakšu maloprodaju i veleprodaju proizvoda diljem svijeta. Firma nudi razne vrste materijala (sa i bez uzorka), uključujući pletene, prugaste, elastične, teksas, viskozne, lanene, čipkane i materijale sa tiskanim uzorkom. Također, firma distribuira više od 3000 galanterijskih proizvoda i pozamanterije (dugmad, vrpce, vezice, kopče i sl.). Ova kompanija posjeduje skladišni prostor veličine 2000 m2 s mogućnošću proširenja, vozni park, mašine za kontrolu kvaliteta tekstila, mašine za rezanje što omogućava ispunjavanje velikih narudžbi proizvoda.
Vrsta suradnje: Kompanija traži proizvođače visokokvalitetnih tkanina, galanterije i pozamanterije i nudi usluge distribucije proizvođačima koji žele svoje proizvode plasirati na tržište Poljske. Kompanija servisira maloprodaju i veleprodaju i nudi vlastito skladištenje, distribuciju i marketing.

EEN BiH PS 10- Septembar 2017
Kompanija je osnovana u Srbiji i specijalizirana za kreiranje, proizvodnju i prodaju vlastitih tekstilnih igračaka za bebe. Kompanija traži od partnere iz Bosne i Hercegovine za proizvodne usluge za svoje proizvode kroz komercijalni ugovor.
Vrsta suradnje: Srbijanska kompanija započela je poslovanje prošle godine, ali vlasnik ima 10 godina iskustva u industriji kroz porodično poslovanje. Prvi patentirani proizvod bila je vrećica za bebe s prirodnim pčelinjim voskom kao izolatorom. Proizvod je patentiran u Njemačkoj prošle godine, a distribuira ga Njemačka kompanija od maja 2001. godine. Vlasnik je prije nekoliko mjeseci izumio novu vrstu dječje igračke od tekstila. To je dječja tekstilna igračka s 3D glavom (medvjed, slon, lav ... itd.), a tijelo igračke je ravni tekstil. Dimenzije su oko 20cm x 23cm. Materijal je certificirani pamuk. Kompanija traži proizvodnu uslugu od kompanija iz Bosne i Hercegovine koje se bave proizvodnjom tekstila za proizvodnju tekstilne igračke kroz komercijalni ugovor. Kompanija je odabrala ovu vrstu suradnje jer ne može pronaći pouzdanu proizvodnu kompaniju za svoje proizvode u vlastitoj zemlji. Željeni ishod međunarodnog partnerstva bio bi dugoročna suradnja s proizvodnom kompanijom. Kompanija će osigurati sve potrebne materijale za proizvodnju, a svi će materijali biti prilagođeni. Kompanija će također osigurati proizvodni projekt za određenu igračku. Partner bi trebao imati ISO 9001 i ISO 14001 standarde. Od partnera se očekuje da proizvodi male tekstilne proizvode, poštujući zahtijevane ISO standarde i poštuje dogovorene uslove i rokove.

EEN BiH PS 11- Septembar 2017
Danski dizajner traži proizvođača za drvene, tvrde i MDF (srednje gustoće) modularne police. Budući da su projekti su usmjereni na vrhunskog kupca i postoje brojni specifični zahtjevi, komercijalni ugovor će biti dodijeljen kompaniji (istočnoevropskoj) koja ima prethodno iskustvo u proizvodnji visoko kvalitetnog namještaja i koji ima kapacitete za proizvodnju potrebnih proizvoda. Danski dizajner, obučen na Kraljevskoj danskoj akademiji likovnih umjetnosti i Oslo školi za arhitekturu i dizajn predstavio je svoju prvu modularnu policu na tržištu na danskom sajmu dizajnera 2016. godine i nakon velike potražnje za njegovim proizvodom, započeo je svoj vlastiti brand 2016. godine. Godine 2017. osvojio je nagradu Best Design na još jednoj velikoj show-case izložbi u Danskoj. Njegovi dizajni trenutno se prodaju preko maloprodajnih kompanija u Danskoj, Norveškoj i Švicarskoj. Police su izrađene od tvrdog drva i MDF-a. Tvrdo drvo: koristi se za noge, štapove, trake i sve strane na kutijama i ladicama. Materijal će biti visoka kvaliteta evropskog hrasta i vakuum suhe bukve, a u kasnijoj fazi će se dodati evropski pepeo i dimljeni evropski ili američki hrast. Vlažnost će biti 8% vode, a površina će biti tretirana bijelim pigmentiranim drvnim uljem i prirodnim drvnim uljem. Ulja trebaju biti iz sljedećih robnih marki: http://www.guardian.dk, http://fynskeolier.dk/ i http://www.esbjergpaints.dk, ali prihvaćaju se druga slična ulja, ali je u tom slučaju potreban uzorak da se odredi sastav i sastojci i zadovoljava li standard kvalitete i ekološke zahtjeve ulja koja se trenutno koriste. MDF: kako će se koristiti za dno na kutijama i ladicama, policama i poklopcima, materijal mora biti tvrdi MDF/otporan na vlagu, koji će biti obojeno sjajnom-mat bijelom ili kasnije sjajnom-mat crnom bojom. Alternativno, Fenix NTM (http://www.fenixntm.com/) kompaktni laminat može se koristiti za police, poklopce i dno.
Drugi elementi: Svaki paketi proizvoda sadržavat će 2 komada Allen / Hex ključa ili ekvivalenta kvaliteta prema http://www.unbrako.com/ M6 alat i spojne cijevi i set vijaka. Zadnja dva su vrlo važni elementi dizajna police i moraju zadovoljavati određene dimenzije i biti će isporučeni s policama krajnjem kupcu i stoga moraju biti nabavljeni od sljedećih dobavljača: www.htbendix.dk i www.bossard.com. HT Bendix web stranica ne prikazuje traženi proizvod, ali se može naručiti telefonski. Fotografije su dostupne na zahtjev.
Specifikacije pakiranja: Kartonski omot; pjena kao međusloj gdje je to potrebno; isopor-blokovi kao punjenje unutar ambalaže, set vijaka i spojnih cijevi pakovanih u plastičnu vrećicu, 2 kom. od Allen/Hex alata, slične kvalitete Unbrako M6 pakovani u plastičnu vrećicu; standardni zidni držači pakovani u plastičnu vrećicu. Zidni držači bi trebali spriječiti prevrtanje namještaja; printano uputstvo za montažu (isporučuje se od strane klijenta) i naljepnice s informacijama o sadržaju ambalaže.
Kompanija očekuje da dobije sljedeće uzorke:
- Hrast: okvir, 2 kutije, 1 ladica;
- Bukva: okvir, 2 kutije, 1 ladica;
- 16 polica u obojenom MDF-u;
- 2 poklopca u obojenom MDF-u;
- 1 polica Fenix NTM bijele boje.
Prva narudžba bit će sljedeća:
- 25 do 100 mješovitih okvira, 50 ladica i 150 kutija - u bukvi i hrastu;
- 25 poklopaca i 300 polica u bijeloj boji.
Očekuje se da će narudžbe biti barem dvostruke u roku od 1-2 godine, s ciljanom godišnjom proizvodnjom 1500 okvira, 9000 polica, 3000 kutija, 1500 ladica i 1200 poklopaca. Očekivano vrijeme isporuke od narudžbe do skladišta klijenta trebalo bi biti najviše 6 sedmica, prva dostava se pravi do kraja 2017. godine. Tehničke specifikacije za drvo (hrast, bukva, vlažnost, završni radovi, obrada površine) MDF za unutrašnjost ladica i kutija (boja, završna obrada), MDF za police (boja, završna obrada), alternative za MDF za police i baze i drugi bitni detalji su dostupni na zahtjev.
Vrsta suradnje: Proizvodi su ekskluzivni i usmjereni na vrhunske krajnje kupce, te proizvođač mora biti iskusan u proizvodnji proizvoda najviše kvalitete i dorade. Budući da će u budućnost dodati još dva tipa drveta, proizvođač mora biti svjestan toga i biti sposoban da u dogledno vrijeme poduzme potrebne aranžmane. Što se tiče ambalaže, svaki prijedlog proizvođača u vezi s najprikladnijom vrstom i kvalitetom pakiranja bit će dodatni bonus.

EEN BiH PS 12 - Septembar 2017
Češka kompanija iz Moravsko-šleskog područja specijalizirana za proizvodnju zavarenih mreža, tipičnih i atipičnih dimenzija, pokretnih i čvrstih ograda ili mreža izrađenih od gabiona (žičnih kontejnera punjenih kamenom, izlomljenim betonom ili drugim materijalom, koji se koristi za izgradnju brana, potpornih zidova itd.), nudi sistem zaštite transportnih traka, sistem unutrašnjeg ograđivanja mašina, proizvodnih pogona, zaliha itd. traži partnera zainteresiranog za sporazum o proizvodnji. Kompanija je započela proizvodnju sistema zaštite transportnih traka, sistema unutrašnjeg ograđivanja mašina, proizvodnih pogona, skladišta, opasnih zona, praznih prostora itd. Ove proizvedene, visoko kvalitetne zavarene mreže dizajnirane su za široku upotrebu u građevinarstvu.
Kompanija proizvodi - Zavarene mreže:
- Standardizirane mreže
- Atipične mreže
- Mreže u koturovima
- Glatke žičane mreže
Ogradne sisteme:
- pokretne ograde (privremeno i trajno ograđivanje građevina, zemljišta, prostorija)
- fiksne ograde (trajno ograđivanje industrijskih, civilnih zemljišta i površina)
Metalurške materijale:
- Betonski čelik
- Profili
- Žica u rolnama (rebrasta, glatka, O 4 - 13,5 mm)
- Betonske žice
- Toplo valjani limovi i trake
- Tanki lim
- Vučeni čelik u šipkama
Kompanija posjeduje sve neophodne kapacitete i korporativni eksperti uvijek mjere i predlažu sistem zaštite za svakog klijenta posebno. Kompanija traži partnera zainteresiranog za ugovor o proizvodnji za proizvodnju komponenti i proizvoda u skladu sa potrebama kupaca.
Vrsta suradnje: Kompanija traži partnera koji treba posjedovati industrijsku metalnu opremu za konstrukcijsku/građevinsku i druge djelatnosti. Suradnja podrazumijeva ugovor o proizvodnji.

EEN BiH PS 13- Septembar 2017
Britanska kompanija specijalizirana za vrhunska kupatila traži proizvođača stolarije ili ormarića za proizvodnju palete tradicionalnih toaletnih sjedala i jedinica za odlaganje. Kompanija traži partnera sa tradicionalnim vještinama, ali sa dinamičnim pristupom inovacijama i razvoju proizvoda sa kojima će aktivno raditi. Kompanija proizvodi i prodaje kupatila u Velikoj Britaniji. Kompanija je specijalizirana za proizvodnju, dizajn i nabavku vrhunskih, tradicionalnih kupaoničkih proizvoda kao što su toaletna sjedala i jedinice za odlaganje. Proizvodi nisu masovno proizvedeni da odražavaju posebnu prirodu proizvoda i tržišta koje snabdijevaju. Oni žele da pronađu partnera za proizvodnju i da zatim zajedno kreiraju nove dizajne. Kompanija je progresivni inovator i trenutno širi svoju maloprodajnu sposobnost. U slučaju pronalaska odgovarajućeg partnera, kompanija bi predložila premještanje svih svojih zahtjeva za stolariju novom partneru.
Vrsta suradnje: Kompanija iz Velike Britanije traži partnera sa iskustvom u izradu visokokvalitetnih drvenih proizvoda i finalnoj obradi bojenjem. Iskustvo u izradi stolarije i ormara, ručno izrađenih od punog hrasta ili mahagonija za visoke i klasične kupaonice. Zainteresirana je za outsourcing ugovor.

EEN BiH PS 14- Septembar 2017
Poljska kompanija, specijalizirana za proizvodnju modernog i klasičnog namještaja, nudi usluge proizvodnje namještaja proizvođačima namještaja, dizajnerima, građevinskim i drugim odgovarajućim kompanijama u obliku ugovora o proizvodnji ili podugovaranju. Poljski proizvođač namještaja koji ima preko 30 godina iskustva, nudi širok spektar standardnog namještaja i namještaja po narudžbi. Glavni proizvodni program kompanije: kućni namještaj, barski namještaj, kancelarijski namještaj. Kompanija nudi sofe i fotelje u setovima ili kao pojedinačne dijelove namještaja. Kompanija također nudi stolice i stolove koji su u skladu sa setovima namještaja, koje kompanija prodaje, a također mogu individualno da integrišu unutrašnjost. Firma nudi proizvodnju namještaja sa pojedinačnim i velikim narudžbama. Oni mogu ponuditi širok spektar površina, boja i vrsta materijala. Kompanija proizvodi svoje proizvode od visokokvalitetnih materijala kao što su hrast i bukva, prirodne talijanske kože i tkanine visoke čvrstoće. Sva sredstva i materijali, koje kompanija koristi za svoje proizvode su u skladu sa najvišim standardima kvaliteta i posjeduju potrebne certifikate. Zahvaljujući visokom kvalitetu proizvoda, kompanija je stekla širok spektar kupaca. Kompanija se fokusira na pružanje brze i efikasne podrške korisnicima što znači brza projektna asistencija, ponude i isporuke na vrijeme. Pored toga, kompanija uspješno surađuje sa partnerima iz drugih zemalja kao što su Mađarska i Njemačka i planira proširiti svoju prodaju u inostranstvo i zato traži mogućnost suradnje sa partnerima koji trebaju proizvodne usluge u skladu sa ugovorom o proizvodnji. Kompanija se nudi kao podugovarač i traži kompanije kojima bi mogla dodijeliti dio specifičnog ugovora.
Vrsta suradnje: Potencijalni partner treba da bude aktivan u oblasti proizvodnje i distribucije namještaja i dijelova namještaja. Kompanija je zainteresirana za suradnju u okviru ugovora o proizvodnji ili podugovaranja. Potencijalni partneri mogu biti proizvođači namještaja koji traže koprodukcijske usluge, dizajneri namještaja koji traže proizvođače, druge kompanije koje traže proizvođače namještaja za svoje projekte nekretnina kao što su privatne kuće, hoteli, restorani, kafići, javne građevine itd.

EEN BiH PS 15 – Septembar 2017
Švedska kompanija je osnovana 2009. godine i bavi se proizvodnjom opreme za kodiranje, hardvera i tinte za proizvodnu industriju. Razvoj i proizvodnja tinte se odvija pod jednim krovom, što predstavlja veliku prednost za kompaniju i za kupce. Zbog veće potražnje i daljnje konkurentnosti, kompanija traži partnere iz drugih dijelova Europe za izradu metalnih ploča - lima. Proizvođači moraju da zadrže visoku kvalitetu i da budu u mogućnosti da izrade metalne ploče - lima prema specifičnim standardima/svojstvima (metalna ploča – lim od plemenitog čelika EN 1.4404). Dijelovi metalnih ploča – lima su vjerojatno napravljeni sa strojem za rezanje vodenim mlazom, savijeni sa kočnicom za savijanje i spojeni zavarivanjem. Godišnja proizvodnja je u rasponu od 50 do 100 komada i u porastu je.
Vrsta suradnje: Švedska kompanija traži partnera koji se bavi proizvodnjom metalnih ploča – lima, prema specifičnim standardima, uglavnom EN 1.4404. Kompanija bi potpisala sporazum o proizvodnji sa proizvođačem.

EEN BiH PS 16 – Septembar 2017
Tri (3) partnera su osnovala ovu dansku kompaniju 2014. godine kako bi kreirali i prodali bezvremenski namještaj i interijere u nordijskom stilu. Svaki proizvod se pravi po mjeri i može se napraviti u različitim oblicima. Kompanija je ubrzano napredovala i imala porast prometa prodaje na danskom tržištu. Proizvodi se trenutno proizvode u Danskoj, ali žele podijeliti proizvodnju na dijelove kako bi uštedjeli na vremenu i troškovima. Kompanija traži proizvođače namještaja od hrastovine, koji mogu obezbijediti i ploče za sto i drvene površine proizvoda. Svi stolovi su napravljeni od dvije hrastove daske debljine 40 mm, koji nisu spojeni sa lijepljenim lameliranim drvetom. Površine su tipično 106 cm širine i do 300 cm dužine. Sva korištena drva bi trebala biti certificirana sa A kvalitetom, bez čvorova, pukotina, ili drugih grešaka i proizvodi bi trebali biti isporučeni danskom kupcu sa vlagom od 6-10%. Bilo koji čvor u drvetu bi trebao biti zapečaćen tako da površina bude ravna a daske bi trebalo tretirati dva puta sa uljem u tri različite boje. Fina obrada mora biti visokokvalitetna, otporan na prljavštinu i vodu te rustikalnog izgleda.
Vrsta suradnje: Kompanija bi željela pronaći malog proizvođača, po mogućosti sa ISO certifikatom, specijaliziranog za namještaj ili dijelove namještaja, koji su u mogućnosti da rade na temelju outsourcinga, isporučujući redovno na osnovu ugovora. Kompanija je zainteresirana za redovnu i neprekidnu ponudu, a ne pojedinačne velike količine, kako bi se smanjili problemi sa skladištenjem. Maksimalan rok isporuke je 21 dan, sa narudžbom od 1-10 komada po narudžbi. Prosječan broj komada godišnje iznosi otprilike 200. Potpuni tehnički crteži su dostupni za sve proizvode, a od dobavljača se traži da popune obrazac ponude za usporedbu. Zbog kvalitete i uvjeta isporuke, kompanija nije zainteresirana za proizvođače koji imaju manje od 10 uposlenika u svom pogonu. Kako bi troškovi proizvodnje bili što je moguće niži, uz jednostavnu komunikaciju i niske troškove prevoza, kompanija traži dobavljače iz Europe, po mogućnosti iz istočne Europe, ali su otvoreni za sve mogućnosti. Kompanija nije zainteresirana za proizvođače lijepljenog lameliranog drveta/MDF (vlakna srednje gustine) ili slično. Proizvodnja bi najviše odgovarala proizvođaču sa najmanje 10 zaposlenika, koji može da održi dosljednost kvalitete proizvodnje i isporuke.


Ukoliko ste zainteresirani za neku od objavljenih ponuda, ovdje možete preuzeti prijavni obrazac i upute.

petak, 15 Septembar 2017 13:04

Projekt je baziran na razvoj i unapređenje poslovnih aktivnosti u sektoru agrobiznisa. Ideja projekta je, da postojeći farmeri (neuposleni) uspostave održiva obiteljska gazdinstva koja će registrirati kao obrte. Stvaranjem i jačanjem infrastrukturne podrške, organiziranom proizvodnjom uz stručni nadzor, osposobljene voditelje obiteljskog gazdinstva, te osigurano tržište, omogućit će se povećanje prihoda, koje je moguće ostvariti kroz primjenu metode mješovite proizvodnje. Ova metoda obuhvata: uzgoj stoke, uzgoj voća i povrća, uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja. Unapređenjem infrastrukturne podrške, klasterizacijom i uključivanjem u postojeće lance vrijednosti, korisnicima projekta je osigurano: proizvod sa višim stupnjem prerade, otkup i sigurno tržište.

Projekt implementira Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče u partnerstvu sa: Razvojna agencija Zavidovići, Općina Zavidovići, Služba za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići, Privredna/Gospodarska komora FBiH, P.U. Centar za edukaciju odraslih, Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Agro-Dolina“ Zavidovići, Opšta poljoprivredna zadruga „Agrofarm“ Žepče i Frutti-Funghi“ d.o.o. Projekt “ZELENO ZAPOŠLJAVANJE“, financira EU kroz program „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“.

Opći cilj projekta je ojačati horizontalne i vertikalne veze održivog partnerstva aktera iz javnog, privatnog i ne-vladinog sektora, te povećati broj zajedničkih akcija kojima se doprinosi formalnom zaposlenju ugroženih kategorija stanovništva iz ruralnih područja.

Na osnovu utvrđenih kriterija za odabir korisnika, odabrat će se 60 korisnika koji imaju već pokrenute aktivnosti u sektoru poljoprivrede, te potencijal i kapacitet za transformaciju obiteljskog gazdinstva u obrte, a njih 20 će registrirati svoje obrte. Kroz aktivnosti projekta, za odabrane korisnike, predviđeno je: Nabavka sadnog materijala - Matičnjak i Malina; Edukativne radionice (umrežavanje, klasterizacija, uzgoju i prerada ljekovitog i aromatičnog bilja i jagodičastog voća); Osposobljavanje/certificiranje za voditelja obiteljskog gazdinstva (za 20 korisnika koji će registrirati svoje obrte); Nabavka i zajedničko korištenje opreme za obradu nasada, preradu i proizvodnju gotovih proizvoda - Mašinski prsten; Uvezivanje u lance vrijednosti - kooperantski ugovor, zagarantiran otkup proizvodnje Matičnjaka i Maline; Promocija;

Ciljana skupina:
- Neuposleni - na evidenciji Biroa rada Zavidovići sa već pokrenutim aktivnostima u poljoprivredi;

Obrazac prijave za Javni poziv možete preuzeti u prostorijama:
- Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče (Stjepana Radića bb, 72230 Žepče);
- Razvojna agencija Zavidovići (Radnička 13 (Omladinsko naselje), 72220 Zavidovići);
- Općina Zavidovići (Mehmed-paše Sokolovića bb, 72220 Zavidovići);
- Služba za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zavidovići (Patriotske lige blok C, 72220 Zavidovići);
- UPP „AGRO-DOLINA“ Zavidovići (Dolina bb, 72220 Zavidovići);

Popunjeni prijavni obrazac možete dostaviti lično (svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati) ili putem pošte na slijedeće adrese:
1.    Razvojna agencija Zavidovići (Ul. Radnička 13 (Omladinsko naselje), 72220 Zavidovići);
2.    Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (Ul. Stjepana Radića bb (Poslovni inkubator), 72230 Žepče);

Javni poziv za odabir korisnika je objavljen na web stranicama i oglasnim pločama projektnih partnera.

Javni poziv je otvoren od 15.09.2017.

Rok za prijavu - Petak - 29.09.2017. do 16:00 sati.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na web stranicama i oglasnim pločama projektnih partnera.

utorak, 12 Septembar 2017 10:34

U vezi sa najavljenim izmjenama Zakona o PDV-u, čije se usvajanje na Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH očekuje u narednom periodu, poslije čega će isti biti upućen na razmatranje u Vijeću ministara BiH, očekujem da će, uz prateće stručne stavove i analize, biti prihvaćen i ugrađen zahtjev velikog broja privrednika u BiH da se rok za plaćanje PDV-a pomjeri na posljednji dan u mjesecu, kao i da se smanji dnevna zatezna kamatna stopa, stoji u saopćenju predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića.
Ovakve zahtjeve udruženja privrednika i obrtničkih komora podržavam, isti su opravdani i sigurno će dovesti do poboljšanja poslovnog okruženja u BiH, jer će pomjeranje roka za plaćanje PDV unaprijediti likvidnost preduzeća, a smanjenje zatezne kamatne stope bitno smanjiti troškove i olakšati poslovanje. Istovremeno će se sa pomjeranjem roka za plaćanje PDV-a na posljednji dan u mjesecu porezna legislativa uskladiti sa odredbom o roku izvršenja novčane obaveze između poduzetnika u novčanim transakcijama – poručio je Zvizdić.
Ističe da je uz "uz produžavanje roka za plaćanje PDV-a i smanjenja zateznih kamata, kao mjeru podrške razvoju poslovnog sektora, na način kako je to i predviđeno reformskom agendom, očekujem da Uprava za indirektno oporezivanje u najkraćem roku postupi u skladu sa definiranim smjernicama Vijeća ministara BiH, i stvori potrebne pretpostavke za uvođenje elektronskog plaćanja PDV-a i direktnih poreza, što će smanjiti opterećenje resursa i uštede vremena privrednicima u izvršenju svojih obaveza".
Ako se ovome dodaju i izmjene, odnosno povećanje praga za ulazak u PDV sistem, usklađivanje sa legislativom EU-a, kao i spomenuto uvođenje e-sistema plaćanja, onda će izmjene Zakona o PDV-u imati stvaran i efikasan cilj, koji će značiti razumijevanje potreba privrednika, u smislu olakšanja njihovog poslovanja, daljnjeg razvoja i novih ulaganja, i u konačnici što je i najvažnije, novog zapošljavanja – kazao je Zvizdić.

Izvor: www.faktor.ba

Stranica 3 od 21

O nama

HTML 5Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče osnovana je 1999.godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruge su privrednici općine Žepče. Udruga djeluje na principu dragovoljnog učlanjenja pravnih osoba-poduzetnika, fizičkih osoba, nezaposlenih žena, mladih i ostalih koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče, ali i šire.

kontakti

Gdje se nalazimo